ปี2562 ปี2563 ปี2564 ปี2565 ปี2566 ปี2567
 1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย
 1.1. ข้อมูลผู้บริหาร
 1.10. ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม
 1.11. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
 1.12. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552
 1.13. ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการฯ
 1.14. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน
 1.15. จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข
 1.2. นโยบายของผู้บริหาร
 1.3. โครงสร้างหน่วยงาน
 1.4. หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 1.5. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
 1.6. ข่าวประชาสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 1.7. ข้อมูลการติดต่อหน่วยงานของโรงพยาบาล
 1.8. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น
 1.9. วิสัยทัศน์พันธกิจ ค่านิยม MOPH
 2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
 3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน
 4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
 5. หลักเกณฑ์ / ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณี ที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่
 6. หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 7. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ
 8. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 9. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
 9.1. การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณพ.ศ.2563)
 9.2. แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี
 9.3. ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปีตามรอบฯ
 9.4. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบ บุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจฯ
 9.5. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร. 1)
 10. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
 11. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ถ้ามี)
 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการหลังจากได้รับการจัดสรรงบประมาณระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน และวันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน
 1.1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการหลังจากได้รับการจัดสรรงบประมาณระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน และวันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน
 1.2. หนังสือจัดสรรค์งบประมาณ
 1.3. แผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 1.4. คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงานตามรอบระยะเวลาที่กำหนด
 2.1. หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 2.2. รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 2.3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 3. การป้องกันผู้ทำหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
 3.1. หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนคำสั่ง/ระเบียบ/ประกาศ และการควบคุม กำกับ สอบทาน
 3.2. หนังสือขออนุญาตินำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 3.3. แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีการนำประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ แนบกับชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย โดยแสดงในทุกไตรมาส ๆ ละ 2 ชุด (ที่ไม่ซ้ำกัน)
 3.3.1. ไตรมาสที่ 1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนตุลาคม 63-ธันวาคม 63
 3.3.1.1. ชุดที่ 1
 3.3.1.2. ชุดที่ 2
 3.3.1.3. ใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนธันวาคม 2563 (*สำหรับหน่วยงานที่มีการแนบมาก่อนหน้าแล้ว)
 3.3.2. ไตรมาสที่ 2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนมกราคม 64 – มีนาคม 64
 3.3.2.1. ชุดที่ 1
 3.3.2.2. ชุดที่ 2
 3.3.3. ไตรมาสที่ 3 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนเมษายน 64 – มิถุนายน 64
 3.3.3.1. ชุดที่ 1
 3.3.3.2. ชุดที่ 2
 3.3.4. ไตรมาสที่ 4 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนกรกฎาคม 64 – กันยายน 64
 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 2. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม ดังนี้
 2.1. ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563
 2.1.1. ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2563
 2.1.2. ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2563
 2.1.3. ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2563
 3. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือน มกราคม ถึง มีนาคม ดังนี้
 3.1. ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2564
 3.2. ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2564
 3.3. ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2564
 4. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน ดังนี้
 4.1. ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2564
 4.2. ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2564
 4.3. ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2564
 5. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน ดังนี้
 5.1. ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2564
 5.2. ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2564
 5.3. ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2564
 1. กรณีดำเนินการใหม่ / ทบทวน
 1.1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฎิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฎิบัติงานต่ำและปรากฎการขออนุญาต นำเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสือสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
 1.2. คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฎิบัติงานและการดำเนินกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฎิบัติงานต่ำ (เป็นเอกสารแนบข้อ1.)
 1.3. กรอบแนวทางการบริหารผลการปฎิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฎิบัติงานต่ำ มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้
 1.4. หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 1.5. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 2. กรณีใช้หลักเกณฑ์เดิมที่ยังคงใช้บังคับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 2.1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 2.2. คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ (เป็นเอกสารแนบข้อ 1.)
 2.3. กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ตามข้อ 2. (องค์ประกอบตามข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.4)
 2.4. หลักฐานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วทั้งองค์กรของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 2.5. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง หรือประกาศผลการปฎิบัติราชการประจำปีของบุคคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมากและปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสือสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
 2. ประกาศรายงานการดำเนินการประเมินผลการปฎิบัติราชการประจำปีของบุคคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก หลักฐานประกาศ รายงานการประเมินผลโดยไม่ต้องคำนึงถึงคำสั่งเลื่อนเงินเดือน
 2.1. หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา และรอบปีงบประมาณ
 2.1.1. ไตรมาสที่ 1 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล รอบที่2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เมษายน63-กันยายน63)
 2.1.2. ไตรมาสที่ 2 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผล รอบที่3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม63-มีนาคม64)
 1. หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ปรากฎการอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 1.1. บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
 1.2. โครงการ
 2. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
 3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 4. รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมที้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย
 5. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม
 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสือสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น (ถ้ามี)
 1. คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฎิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 2. คู่มือปฎิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 3. บันทึกข้อความ และรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยนวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน จำนวน 1 ชุด (รอบ 6 เดือนและรอบ 12 เดือน)
 3.1. รอบ 6 เดือน หลักฐานการรายงานผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน เดือนตุลาคม 63 – มีนาคม 64
 3.2. รอบ 12 เดือน หลักฐานการรายงานผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน เดือนเมษายน 64 – กันยายน 64
 3.2. รอบ 12 เดือน หลักฐานการรายงานผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน เดือนเมษายน 64 – กันยายน 64
 4. หลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต ไปนษณีย์ ผ่าน Application หรือช่องทางอื่นๆ ที่หน่วยงานกำหนด
 1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 2. รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฎิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
 2.1. ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) รายงานสรุป ในเดือนมีนาคม 64
 2.2. ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) รายงานสรุป ในเดือนกันยายน 64
 3. รายงานสรุปผลการดำเนินการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
 3.1. ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) รายงานสรุป ในเดือนมีนาคม 64
 3.2. ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) รายงานสรุป ในเดือนกันยายน 64
 4. กรณีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียน ทั้ง2ประเด็น หลักฐานรายงานสรุปผลว่าหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เรื่องร้องเรียนการปฎิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน หรือเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ) หรือมีเพียงกรณีใดกรณีหนึ่ง
 1. หลักฐานการจัดโครงการ / กิจกรรม ที่เปิดโอกาศให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาศเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานที่ดำเนินการในไตรมาสที่ 1 และเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 1.1. บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 1.2. โครงการ / กิจกรรม
 2. รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผน และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือกที่ผู้บริหารรับทราบ
 3. รายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมในการดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือกที่ผู้บริหารรับทราบ
 4. รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือกที่ผู้บริหารรับทราบ
 5. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม
 6. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 1. ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 1.1. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ (เป็นรูปเล่มรายงานรอบ 6 เดือน มีนาคม 2564 และรอบ 12 เดือน กันยายน 2564) ที่มีเนื้อหาแสดงผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผน
 1.2. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตเผยแพร่เว็บไซต์ของหน่วยงาน
 2. ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 2.1. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแบบฟอร์มการรายงานและการติดตามประเมินผล ฯ (แบบฟอร์มที่ 2 และแบบฟอร์มที่ 3) และจัดส่งตามปฏิทินที่กำหนดในคู่มือ ฯ ทุกประการ
 2.1.1. แบบฟอร์มที่ 2 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม (รอบ 6 เดือน 16 มีนาคม 2564 และรอบ 12 เดือน 15 กันยายน 2564)
 2.1.2. แบบฟอร์มที่ 3 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม (รอบ 6 เดือน 16 มีนาคม 2564 และรอบ 12 เดือน 15 กันยายน 2564)
 2.2. หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และสั่งการ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 1. หลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในหน่วยงานปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 1.1. บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
 1.2. โครงการ
 2. รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคคลในหน่วยงาน
 3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคคลในหน่วยงาน ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 4. รายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคคลในหน่วยงาน
 5. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่
 1. หลักฐานการจัดโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 1.1. บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
 1.2. โครงการ
 2. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”
 3. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต” หรือ โมเดล STRONG ใช้พันธะสัญญา คือ “สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง” ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
 4. รายงานการผลการจัดโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แนวคิด “จิตพอเพียงต้านทุจริต”
 5. ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่
 - หลักฐาน แบบรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 หน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค
 1. บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาเดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564)
 2. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
 3. คู่มือแนวปฎิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
 4. บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน และคู่มือแนวปฎิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน
 5. รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ตามแบบรายงานที่กำหนดดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 4