วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ ( VISION )

เป็นโรงพยาบาลชุมชน ที่มีการจัด ระบบบริการที่ได้มาตรฐาน ด้วยฐานข้อมูล สารสนเทศด้านสุขภาพ เทคโนโลยี ที่ทันสมัย บุคลากรสุขภาพดีมีความสุข

พันธกิจ ( MISSION )

1. พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ให้มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

2. พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีให้เอื้อต่อระบบบริการและมีความทันสมัย

3. พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรและสนับสนุนให้มีบุคลากรเพียงพอ และมีองค์ความรู้ สุขภาพดีและมีความสุข

4. สงเสริมและพัฒนางานสิ่งแวดล้อมบูรณาการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ

ค่านิยมองค์กร (Core Value)

M O P H T

M: Mastery ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด (ควบคุมตนเองให้ทำงานคิดพูดอย่างมีสติใช้ กิริยาวาจาเหมาะสมมีความซื่อสัตย์มีคุณธรรมจริยธรรม รักการเรียนรู้ค้นหาความรู้สม่ำเสมอมีวินัยตรงต่อเวลารับผิดชอบ)

O: Originality สร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ

P: People-centered Approach ยึดประชาชนเป็นที่ตั้งเป็นศูนย์กลางในการทำงาน

H: Humility มีความอ่อนน้อมถ่อมตน การเคารพผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เปิดรับฟังความเห็นต่างจัดการความขัดแย้งด้วยวิธีสร้างสรรค์ช่วยผู้อื่นแก้ปัญหาในยามคับขัน

T: Teamwork การรับฟัง ร่วมคิด ร่วมทำ ระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน การเป็นพัธมิตร ระหว่างองค์กรต่างๆ