Empty Image

โรงพยาบาลลับแล ความเป็นมา


ตามแผนพัฒนาสาธารณสุขฉบับที่ 5 (พ.ศ.2525-2529) กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดแผนงานกลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางสาธารณสุข โดยเน้นการจัดสร้างโรงพยาบาลชุมชนในเขตพื้นที่ชนบท และห่างไกล ปรากฏว่าไม่สามารถที่จะจัดสร้างโรงพยาบาลชุมชนได้ครบทุกอำเภอ ทั้งนี้เนื่องจากบางอำเภอยังไม่เข้าใจหลักเกณฑ์การจัดสร้างโรงพยาบาลชุมชน ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาให้ทุกอำเภอได้รับบริการทางการแพทย์ และการรักษาพยาบาลอย่างทั่วถึงจึงให้โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ หรือโรงพยาบาลชุมชนขยายการบริการทางการแพทย์ และการรักษาพยาบาลไปยังสถานีอนามัยประจำอำเภอ เป็นฐานในการให้บริการในลักษณะ Extended OPD สำหรับอำเภอลับแลได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวโดย ปี2528สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ได้มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุตรดิตถ์

ซึ่งในขณะนั้นนายแพทย์อาวุธ ภมะราภา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ทำการเปิดดำเนินการที่ สถานีอนามัยตำบลศรีพนมมาศ เป็น Extended OPD เป็นการชั่วคราว โดยให้การรักษาพยาบาล และส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนในเขตอำเภอลับแล ปี 2530ได้ดำเนินการก่อสร้างเป็นโรงพยาบาลลับแล สาขาโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ โดยเงินงบประมาณ ที่ได้จากประชาชนทางภาษีอากรที่หมู่ที่ 2 ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งก็คือบริเวณที่เป็นโรงพยาบาลลับแลในปัจจุบัน

ปี 2535 วันที่ 1 ตุลาคม 2535 จึงได้แยกเป็นโรงพยาบาลชุมชน อำเภอลับแล ขนาด 10 เตียงอย่างสมบูรณ์ โดยมีนายแพทย์กิตติพงศ์ อุบลสะอาด ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ 6 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ปี 2540 ขยายเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ทำพิธีเปิดอาคารทำการหลังใหม่ วันที่ 24 ธันวาคม 2540 ปัจจุบันโรงพยาบาลลับแลตั้งอยู่ที่ เลขที่ 163 หมู่ที่ 11 ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ระยะทางจากอำเภอลับแลถึงอำเภอเมือง เส้นถนนอินใจมี มีระยะทาง 8 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที สำหรับถนนสายรองคือถนนศรีพนมมาศ (เป็นเส้นทางที่แยกจากถนนบรมอาสน์) จากวัดพระแท่นศิลาอาสน์ถึงอำเภอลับแล เป็นระยะทาง 6 กิโลเมตร