ติดต่อเรา

โทรศัพท์ 0 5543 1345, 0 5543 1976, 0 5543 2101, 0 5543 2104

อุบัติเหตุฉุกเฉิน โทร 0 5543 2177

โทรสารต่อ 105 โทรสารงานประกันสุขภาพ 0 5543 1823

 • ต่อ 101,102 ห้องบัตร
 • ต่อ 104 งานธุรการ
 • ต่อ 105 โทรสารบริหาร
 • ต่อ 106 ห้องเลขา
 • ต่อ 107,116 ห้องยา
 • ต่อ 109 ห้องเก็บเงิน
 • ต่อ 110 งานผู้ป่วยนอก
 • ต่อ 114 ห้องแลป
 • ต่อ 118 ห้องเอ็กเรย์
 • ต่อ 119,141 อุบัติเหตุฉุกเฉิน
 • ต่อ 122 ทันตกรรม
 • ต่อ 123 ห้องคลอด
 • ต่อ 125 งานผู้ป่วยใน
 • ต่อ 132 สุขภาพจิต
 • ต่อ 135 NCD
 • ต่อ 137,158 จ่ายกลาง
 • ต่อ 138 โภชนศาสตร์
 • ต่อ 139 คลังยา
 • ต่อ 156 งานกายภาพบำบัด
 • ต่อ 160 งานวิจัย
 • ต่อ 161 ใจสว่าง
 • ต่อ 164 หน่วยไตเทียม
 • ต่อ 178 แพทย์แผนไทย
 • ต่อ 308 ห้องยาผู้ป่วยใน
 • ต่อ 310,311 PCC
 • ต่อ 315 IMC ชั้น2
 • ต่อ 320 ห้องพิเศษ ชั้น3
 • ต่อ 333 ห้องทันตกรรม
 • ต่อ 338,344
 • ต่อ 340 งานประกันสุขภาพ (ให้บริการข้อมูลในเวลาราชการ)
 • ต่อ 345,346 พัสดุ
 • ต่อ 348 การเงิน
 • ที่อยู่ โรงพยาบาลลับแล เลขที่ 163 ม.11 ถ.อินใจมี ต.ชัยจุมพล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 53130