ปี2562 ปี2563 ปี2564 ปี2565 ปี2566
 1. บันทึกข้อความ ลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการและปรากฏขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์
 2. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 3. กฏหมาย, ระเบียบ, พรบ. ข้อมูลข่าวสาร, พรบ. ข้อมูลข่าวสาร
 3.1. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๖๐
 3.2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 3.3. สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 3.4. สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 3.5. แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ
 3.6. พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
 3.7. สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 3.8. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
 3.9. สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ “PDPA – Privacy for All”
 4. นโยบาย
 4.1. นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่งคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 5. คำสั่ง
 5.1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลลับแล