ปี2562 ปี2563 ปี2564 ปี2565 ปี2566
 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
 1. ข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นปัจจุบัน ที่มีข้อมูล
 1.1. ผู้บริหารหน่วยงาน
 1.2. นโยบายของผู้บริหาร
 1.3. โครงสร้างหน่วยงาน
 1.4. อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 1.5. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
 1.6. ยุทธศาสตร์ในระดับประเทศที่เกี่ยวเนื่อง
 1.7. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 1.8. ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสานักงาน
 1.9. จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
 2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
 3. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี
 4. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
 5. หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริต และประพฤติมิชอบ
 6. รายงานผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
 7. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย
 7.1. แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา
 7.2. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
 7.3. ผลการดาเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กาหนดในกรอบแนวทาง
 7.4. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่
 7.5. แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร. 1)
 8. มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน
 9. มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)