24 hours

ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

0 5543 2177

แจ้งอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน

0 5543 1976

เบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลลับแล

ประชาสัมพันธ์

 29 พ.ย. 2565 => ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
 29 พ.ย. 2565 => ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
 22 พ.ย. 2565 => ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
 22 พ.ย. 2565 => ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
 08 พ.ย. 2565 => แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหนวยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2566
ดูเพิ่มเติม

จัดซื้อจัดจ้าง

 30 พ.ย. 2565 => ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 22 ก.ย. 2565 => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบสลลับแล ประจำปรงบประมาณ2566
 30 ส.ค. 2565 => ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 25 ส.ค. 2565 => ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลลับแล ประจำปี 2566)
 24 ส.ค. 2565 => ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)
ดูเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

Rounded Image
“โรงพยาบาลลับแลมีการบริหารงานที่โปร่งใส และร่วมใจต่อต้านการทุจริต”

Rounded Image
โรงพยาบาลับแลขอขอบพระคุณผู้บริจาค

Rounded Image
โรงพยาบาลับแลขอขอบพระคุณผู้บริจาค

Rounded Image
โรงพยาบาลับแลขอขอบพระคุณผู้บริจาค

Rounded Image
บรรยากาศการฉีดวัคซีน Covid-19

Rounded Image
ฉีดวัคซีน Covid-19 บุคลากรทางการแพทย์