24 hours

ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

0 5543 2177

แจ้งอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน

0 5543 1976

เบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลลับแล

ประชาสัมพันธ์

 16 มี.ค. 2566 => อั้มฝากขึ้นเว็บหน่อย หัวข้อประชาสัมพัน ชื่อเรื่อง แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)
 13 มี.ค. 2566 => รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ พนักงานบริการ พนักงานช่วยเหลือคนไข้
 22 ก.พ. 2566 => ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ พนักงานบริการ เจ้าพนักงานพัสดุ
 21 ก.พ. 2566 => ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความสามารถเฉพาะตำแหน่งโดยวิธีการสอบข้อเขียนเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
 17 ก.พ. 2566 => ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ พนักงานบริการ เจ้าพนักงานพัสดุ
ดูเพิ่มเติม

จัดซื้อจัดจ้าง

 13 มี.ค. 2566 => ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
 17 ก.พ. 2566 => ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
 15 ก.พ. 2566 => ประกาศขายทอดตลาดปีงบประมาณ 2566
 16 ม.ค. 2566 => ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๐๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 16 ธ.ค. 2565 => ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ดูเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

Rounded Image
“โรงพยาบาลลับแลมีการบริหารงานที่โปร่งใส และร่วมใจต่อต้านการทุจริต”

Rounded Image
โรงพยาบาลับแลขอขอบพระคุณผู้บริจาค

Rounded Image
โรงพยาบาลับแลขอขอบพระคุณผู้บริจาค

Rounded Image
โรงพยาบาลับแลขอขอบพระคุณผู้บริจาค

Rounded Image
บรรยากาศการฉีดวัคซีน Covid-19

Rounded Image
ฉีดวัคซีน Covid-19 บุคลากรทางการแพทย์