24 hours

ฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง

0 5543 2177

แจ้งอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน

0 5543 1345

เบอร์โทรศัพท์โรงพยาบาลลับแล

จัดซื้อจัดจ้าง

 27 พ.ย. 2566 => ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์หาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติ พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารชีวเคมี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 07 พ.ย. 2566 => ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา) จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 20 ต.ค. 2566 => ประกวดราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล(Digital Radiography DR) พร้อมระบบจัดเก็บและกระจายภาพทางแพทย์(PACS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 11 ต.ค. 2566 => ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลลับแล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 14 ก.ย. 2566 => ขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนครั้งที่ 2
ดูเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

Rounded Image
“โรงพยาบาลลับแลมีการบริหารงานที่โปร่งใส และร่วมใจต่อต้านการทุจริต”

Rounded Image
โรงพยาบาลับแลขอขอบพระคุณผู้บริจาค

Rounded Image
โรงพยาบาลับแลขอขอบพระคุณผู้บริจาค

Rounded Image
โรงพยาบาลับแลขอขอบพระคุณผู้บริจาค

Rounded Image
บรรยากาศการฉีดวัคซีน Covid-19

Rounded Image
ฉีดวัคซีน Covid-19 บุคลากรทางการแพทย์