ประชาสัมพันธ์

 14 มี.ค. 2567  รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567)
 12 ก.พ. 2567  รายงานงบการเงินปีงบประมาณ 2566
 01 ธ.ค. 2566  การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ROPA) ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ในการจัดทำ ROPA ตามหนังสือ ศทส. ที่ สธ. 0212.07/ว 2823 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
 01 ธ.ค. 2566  ประกาศ Privacy Notice ปฏิบัติตามประกาศ ศทส. แนวปฏิบัติการคุ้มครองฯ ที่ สธ. 0212/ว 11424 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม และที่ สธ. 0212/ว 14039 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2565
 01 ธ.ค. 2566  ประกาศ Privacy Policy ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ตามประกาศ ศทส. ที่ สธ.0212/ว 410 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2565
 15 พ.ย. 2566  แผนจัดซื้อ จ้าง ของโรงพยาบาล ปีงบ 2567
 15 พ.ย. 2566  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลลับแล
 15 พ.ย. 2566  แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลลับแล
 02 พ.ย. 2566  ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเะื่อจ้างเหมาบริการ
 28 ก.ย. 2566  ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ
 28 ส.ค. 2566  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยา/ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์/ผู้ช่วยช่างไฟ
 23 ส.ค. 2566  ประกาศ เรื่องขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน
 04 ส.ค. 2566  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักจิตวิทยา
 22 มี.ค. 2566  แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ.2566
 16 มี.ค. 2566  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารสุขราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566)
 13 มี.ค. 2566  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ พนักงานบริการ พนักงานช่วยเหลือคนไข้
 22 ก.พ. 2566  ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ พนักงานบริการ เจ้าพนักงานพัสดุ
 21 ก.พ. 2566  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความสามารถเฉพาะตำแหน่งโดยวิธีการสอบข้อเขียนเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
 17 ก.พ. 2566  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ พนักงานบริการ เจ้าพนักงานพัสดุ
 01 ก.พ. 2566  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ พนักงานบริการ เจ้าพนักงานพัสดุ
 27 ม.ค. 2566  ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ พนักงานบริการ
 26 ม.ค. 2566  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความสามารถเฉพาะตำแหน่งโดยวิธีการเขียน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ
 24 ม.ค. 2566  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ
 19 ม.ค. 2566  แก้ไขเพิ่มเติมประกาศรับสมัครฯ(ครั้งที่2)
 19 ม.ค. 2566  ประกาศแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ พนักงานบริการ/เจ้าพนักงานพัสดุ
 16 ม.ค. 2566  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ พนักงานบริการ/เจ้าพนักงานพัสดุ
 04 ม.ค. 2566  เผยแพร่ เรื่อง หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สำหรับการรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข)
 22 ธ.ค. 2565  กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายงดการให้และรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และครอบครัวในทุกโอกาส No Gift Policy]
 29 พ.ย. 2565  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
 29 พ.ย. 2565  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) และผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
 22 พ.ย. 2565  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
 22 พ.ย. 2565  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
 08 พ.ย. 2565  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของหนวยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2566
 26 ก.ย. 2565  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ
 21 ก.ย. 2565  หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 14 ก.ย. 2565  ประการรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
 06 ก.ค. 2565  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้าง ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
 19 พ.ค. 2565  วิธีรับมือจาก Long Covid
 08 มี.ค. 2565  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 3 ตำแหน่ง
 25 ก.พ. 2565  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตำแหน่ง พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
 10 ก.พ. 2565  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
 03 ก.พ. 2565  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการและคนสวน
 15 ธ.ค. 2564  ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างฟอกไตวายระยะเรื้อรังด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ 2565
 09 มี.ค. 2564  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์
 03 มี.ค. 2564  ขอเชิญชวนผู้ที่รับการรักษาของโรงพยาบาลลับแล มารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2564
 03 มี.ค. 2564  ประกาศจริยธรรมข้าราชการพลเรือนประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
 04 มี.ค. 2563  เผยแพร่แบบรายงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะโรงพยาบบาลลับแล
 19 พ.ย. 2562  แต่งตั้งคณะกรรมการการจัการรรับเรื่องร้องเรียน โรงพยาบาลลับแลปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 08 พ.ย. 2562  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 11 ก.ย. 2561  คู่มือประมวลจริยธรรมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน รพ.ลับแล ปี 2561
 09 ส.ค. 2561  เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 14 มิ.ย. 2561  คู่มือระบบป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภาระกิจฯ
 13 มิ.ย. 2561  รายงานการประชุมคณะกรรมการ ITA เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561
 13 มิ.ย. 2561  แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน เมษายน 2561,พฤษภาคม 2561
 09 มิ.ย. 2561  แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มรักษ์โลกโรงพยาบาลลับแล
 08 มิ.ย. 2561  แนวทางการดำเนิน งาน กลุ่มรักษ์โรงพยาบบาลลับแล
 08 มิ.ย. 2561  แบบรายงาการจัดกิจกรรม/อบรมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต (Zero Tolerance)
 15 พ.ค. 2561  เชิดชู คนดีมีคุณธรรมประจำเดือน ปี 2560 โรงพยาบาลลับแล
 02 เม.ย. 2561  โครงการระบสุขภาพผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และรายงานผลลัพธ์ตัว NCD Clinic plus
 02 เม.ย. 2561  แนวทางการรักษา/ค้นหา/การดูแลรักษา โรคความดันโลหิตสูง ร.พ.ลับแล
 02 เม.ย. 2561  แนวทางการรักษา/ค้นหา/การดูแลรักษา โรคเบาหวานและโรคผู้ป่วย ODP ร.พ.ลับแล
 31 มี.ค. 2561  รายงานผลดำเนินการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561
 30 มี.ค. 2561  การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฎิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ซับซ้อน
 30 มี.ค. 2561  คู่มือการปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 30 มี.ค. 2561  การปรับปรุงขั้นตอนการปฎิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 29 มี.ค. 2561  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ปีงบ 2561
 26 มี.ค. 2561  แบบสรุป สขร.เพิ่มเติมไตรมาส 2
 22 มี.ค. 2561  รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส่(ITA)
 15 มี.ค. 2561  เชิดชู คนดีมีคุณธรรมประจำปี 2560 โรงพยาบาลลับแล
 02 มี.ค. 2561  รายงานสรุปผล และการวิเคราะผลการดำเนินงาน ตามแผนปฎิบัติการป้องกันฯ ปีงบ 2561
 01 มี.ค. 2561  ข้อมูลทั่วไปจังหวัดอุตรดิตถ์ และแผนพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์
 13 ก.พ. 2561  นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี2561
 29 ธ.ค. 2560  รายงานผลดำเนินการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560
 01 ธ.ค. 2560  ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตภายใต้แนวคิด" "Zero Toleranc"
 05 มี.ค. 2560  รายงานสรุปผล และการวิเคราะผลการดำเนินงาน ตามแผนปฎิบัติการป้องกันฯ ปีงบ 2560
 29 มี.ค. 2559  โครงการพัฒนาโรงพยาบาลลับแลสู่ โรงพยาบาลคุณธรรม ปี 2559