จัดซื้อจัดจ้าง

 27 พ.ย. 2566  ประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์หาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งอัตโนมัติ พร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์หาสารชีวเคมี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 07 พ.ย. 2566  ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา) จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 20 ต.ค. 2566  ประกวดราคาเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล(Digital Radiography DR) พร้อมระบบจัดเก็บและกระจายภาพทางแพทย์(PACS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 11 ต.ค. 2566  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลลับแล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 14 ก.ย. 2566  ขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนครั้งที่ 2
 01 ก.ย. 2566  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 15 พ.ค. 2566  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ระดับสารเคมีในเลือด) จำนวน 19 รายการ
 03 พ.ค. 2566  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
 30 มี.ค. 2566  ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา) จำนวน 3 รายการ
 13 มี.ค. 2566  ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
 17 ก.พ. 2566  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
 15 ก.พ. 2566  ประกาศขายทอดตลาดปีงบประมาณ 2566
 16 ม.ค. 2566  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๐๐ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 16 ธ.ค. 2565  ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 30 พ.ย. 2565  ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 22 ก.ย. 2565  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบสลลับแล ประจำปรงบประมาณ2566
 30 ส.ค. 2565  ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 25 ส.ค. 2565  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารโรงพยาบาลลับแล ประจำปี 2566)
 24 ส.ค. 2565  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)
 01 เม.ย. 2565  ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ๖ พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๔ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
 01 เม.ย. 2565  ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 01 เม.ย. 2565  ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 04 ก.พ. 2565  ประกวดราคาจ้างเหมาฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายระยะเรื้อรังด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 07 เม.ย. 2564  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ)
 07 เม.ย. 2564  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม TYPE B)
 01 เม.ย. 2564  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
 01 เม.ย. 2564  ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รถพยาบาล(รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
 01 เม.ย. 2564  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 แบบห้องแยกการติดเชื้อทางอากาศ สำหรับแบบหอพักผู้ป่วยพิเศษ มีห้องน้ำ
 01 เม.ย. 2564  ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 แบบห้องแยกการติดเชื้อทางอากาศ สำหรับแบบหอพักผู้ป่วยพิเศษ มีห้องน้ำ
 22 มี.ค. 2564  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ Covic-19 แบบห้องแยกการติดเชื้อทางอากาศ สำหรับแบบหอพักผู้ปวยพิเศษมีห้องน้ำ)
 22 มี.ค. 2564  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (จัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
 22 ม.ค. 2564  ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างเหมาฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายระยะเรื้อรังฯ(e-bidding)
 28 ธ.ค. 2563  ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(น้ำยาตรวจวิเคราะห์ TFT)
 16 ธ.ค. 2563  ประกาศประกวดราคาการจ้างเหมาฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายฯ ปี 2564
 03 ธ.ค. 2563  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์การแพทย์(ชุดน้ำยาตรวจTFT)
 27 พ.ย. 2563  ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้างฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายฯ ปีงบประมาณ 2564
 27 พ.ย. 2563  ร่างประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายระยะเรื้อรังฯ ปี 2564
 24 ก.ย. 2563  ประกาศการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารปี 2564
 15 ก.ย. 2563  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาฟอกเลือดผู้ป่วยไต ด้วยเครื่องไตเทียม ปี 2564
 09 ก.ย. 2563  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รพ.ลับแล ปี 2564(e-bidding)
 31 ส.ค. 2563  แผนจัดจ้างฟอกไตและทำความสะอาด รพ.ลับแล ปี 2564
 21 ส.ค. 2563  เผยแพร่การจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร รพ.ลับแล ปี 2564
 14 ก.ค. 2563  ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2563
 14 ก.พ. 2563  ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างเหมาฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายระยะเรื้อรังฯ (e-bidding)
 13 ม.ค. 2563  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายระยะเรื้อรังฯ (e-bidding)
 19 พ.ย. 2562  ประกาศผู้ชนะ(ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ TFT)e-bidding
 19 พ.ย. 2562  ประกาศผู้ชนะ(ชุดน้ำยาตรวจสารเคมีในเลือด)e-bidding
 13 พ.ย. 2562  จัดซื้อจัดจ้างกรณีฟันเทียมบำบัดโรคในช่องปาก โดยวิธีคัดเลือก
 11 พ.ย. 2562  ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ถูกทำลายคอมเพรสเซอร์
 30 ต.ค. 2562  แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563
 30 ต.ค. 2562  ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาตร์การแพทย์(ชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ TFT)e-bidding
 30 ต.ค. 2562  ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาตร์การแพทย์(ชุดน้ำยาตรวจสารเคมีในเลือด)e-bidding
 19 ก.ย. 2562  ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 06 ก.ย. 2562  ประกาศการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารปี 2563
 03 ก.ย. 2562  ประกาศขายทอดตลาด (แอร์)ปี 2562
 08 ก.ค. 2562  ประกาศผู้ชนะห้องจ่ายยาโรงพยาบบาลลับแล
 24 มิ.ย. 2562  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องยาผู้ป่วยนอกประกวดราคา e-bidding
 18 มิ.ย. 2562  ประกวดราคาซื้อยา TFT ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding
 07 พ.ค. 2562  ประกาศขายทอดตลาดปี 2562
 23 เม.ย. 2562  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาฟอกเลือดผู้ป่วยไตฯ
 18 เม.ย. 2562  ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายระยะเรื้องรัง
 07 ก.พ. 2562  ประกวดราคาจ้างการจ้างเหมาฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายระยะเรื้อรังฯ
 18 ม.ค. 2562  เผยแพร่เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเหมาฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายระยะเรื้อรังฯ
 03 ม.ค. 2562  ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาฟอกเลือดผู้ป่วยไตวายฯ(e-bidding)
 06 ธ.ค. 2561  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
 29 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะซื้อยาชุดพน้ำยาตรวจวิเคราะห์ CBC
 22 พ.ย. 2561  การจัดจ้างกรณีฟันเทียมและอุปกรณ์เทียมบำบัดโรคในช่องปาก โดยวิธีคัดเลือก
 15 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะซื้อยาชุดพน้ำยาตรวจวิเคราะห์ TFT
 05 พ.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
 02 พ.ย. 2561  ประกวดราคาซื้อยาชุดพน้ำยาตรวจวิเคราะห์ TFT
 05 ต.ค. 2561  ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(ชุดน้ำยาฯ)ปีงบประมาณ 2562
 11 ก.ย. 2561  ขอแก้ไขแผนการจัดจ้างเหมาฟอกเลือดผู้ป่วยไตฯปีงบประมาณ 2562
 10 ก.ย. 2561  ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด(e-bidding)
 13 ก.ค. 2561  ประกาศขายทอดตลาดปี 2561
 11 ก.ค. 2561  ขอปรับปรุงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
 18 พ.ค. 2561  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องชันสูตร(e-bidding)ครั้งที่ 4
 10 พ.ค. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม โดยวิธีเจาะจง
 03 พ.ค. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทันตกรรม โดยวิธีเจาะจง
 03 พ.ค. 2561  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องชันสูตร(e-bidding)ครั้งที่ 4
 02 พ.ค. 2561  ประกวดราคาซื้อยาชุดพน้ำยาตรวจวิเคราะห์ CBC
 01 พ.ค. 2561  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องชันสูตร(e-bidding)ครั้งที่ 3
 23 เม.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะยา alpha 400 IU Injection ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding
 18 เม.ย. 2561  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องชันสูตร(e-bidding)ครั้งที่ 3
 18 เม.ย. 2561  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องชันสูตร(e-bidding)ครั้งที่ 2
 10 เม.ย. 2561  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องชันสูตร(e-bidding)ครั้งที่ 2
 09 เม.ย. 2561  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องชันสูตร(e-bidding)
 09 เม.ย. 2561  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำ/จ้างเหมาบริการจัดจ้างกรณีฟันเทียมฯ
 30 มี.ค. 2561  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องชันสูตรสาธารณสุข(e-bidding)
 28 มี.ค. 2561  ประกวดราคาซื้อยา alpha 400 IU Injection ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding
 16 ก.พ. 2561  การจัดจ้างกรณีฟันเทียมและอุปกรณ์เทียมบำบัดโรคในช่องปาก โดยวิธีคัดเลือก
 02 ก.พ. 2561  เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ
 02 ก.พ. 2561  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ
 02 ก.พ. 2561  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ
 19 ม.ค. 2561  เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 18 ม.ค. 2561  ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา ประกวดจ้างโครงการสนับสนุนการลงทุน
 18 ม.ค. 2561  ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา ประกวดจ้างเหมาฟอกเลือดผู้ป่วยโรคไตวาย
 17 ม.ค. 2561  ประกาศรายชื่อผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาตร์
 27 ก.ย. 2560  ขอส่งแผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560(ฟอกไต
 27 ก.ย. 2560  ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560(MC)
 16 ส.ค. 2560  ขอปรับแผนปฏิบัติการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
 11 ส.ค. 2560  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560(ฟอกไต)